Adeverința de autenticitate

Adeverinţa de autenticitate a actelor de studii se eliberează de instituţia emitentă din România, la cererea absolvenţilor, pentru vizarea actelor de studii de către Ministerul Educaţiei – CNRED pentru plecarea în străinătate. Pentru adeverinţele care ţin locul diplomei de licenţă nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate.

Adeverința va cuprinde următoarele informații:

  1. Numele și prenumele absolventului așa cum apare menționat în registrul matricol;
  2. Perioada de studii, numărul de credite, profilul/domeniul, programul de studii/specializarea, limba de predare, forma de învățământ absolvite precum și orice întreruperi sau mobilități academice de care a beneficiat absolventul;
  3. Seria, numărul și data eliberării diplomei;
  4. Numărul și data eliberării foii matricole/suplimentului la diplomă;
  5. Numărul și data scrisorii de acceptare la studii (numai pentru cetățenii străini).

Adeverinţa de autenticitate va fi emisă cu cel mult 90 de zile calendaristice înainte de data depunerii dosarului.

Loading