Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Despre vizare

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.

Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Pentru Statele Unite ale Americii și Canada, vă recomandăm să consultați informațiile referitoare la procesul de recunoaștere a actelor de studii din învățământul superior prin intermediul World Education Services (WES).

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene.

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior - depunere dosar

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior

Depunere dosar

 

 • Online, prin  

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

1. Actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior acreditate din România,

2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv:

a) suplimentul la diplomă;
b) foaia matricolă;
c) situația școlară;
d) programa analitică;
e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea;
f) adeverința care atestă calitatea de student;
g) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
h) adeverința de autenticitate.

Cine poate solicita aplicarea vizei

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. titularul actului,

2. soțul/soția titularului actului de studii ori o rudă până la gradul II cu titularul actului de studii,

3. orice altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocațială,

4. o persoană juridică, care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se transmite o copie pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată, în copie, pentru celelalte limbi străine.
Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Sunt acceptate împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state fără apostilă/supralegalizare.

Acte necesare

Acte necesare pentru aplicarea vizei – scanate și salvate în format PDF

1. Cerere;

2. Actele de studii, anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare pentru care se solicită aplicarea vizei:

 • diploma,
 • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
 • adeverința care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
 • adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea (dacă este cazul),
 • adeverința de autenticitate (dacă este cazul),
 • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
 • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
 • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • suplimentul sau foaia matricolă, anexă la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
 • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică, se poate transmite doar fișierul care conține adeverinţa nominală (prima pagină).

3. Actul de identitate şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul.

4. Documentul care atestă dreptul de reprezentare, dacă este cazul;

 • contract de prestări servicii și delegație / procură notarială sau împuternicire avocațială / documente care atestă gradul de rudenie.

5. Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

Taxele, în lei, se pot achita:

 • prin Ghișeul.ro     persoane fizice      persoane juridice   
 • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului (CNRED) și numele titularului actului de studii pentru care se solicită aplicarea vizei!

Foarte important

Pentru vizarea diplomei de absolvirediplomei de licenţădiplomei de master sau a diplomei / certificatului de studii postuniversitare este obligatorie transmiterea foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie transmiterea diplomei de licenţă și a foii matricole, anexă la certificatul de pregătire a personalului didactic.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie transmiterea diplomei de master, a foii matricole, anexă la certificatul de pregătire a personalului didactic și a certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I.

Pentru vizarea diplomei de master, a diplomei / certificatului de studii postuniversitare, a adeverinței care atestă calitatea de masterand sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat / postuniversitare este obligatorie transmiterea diplomei de licenţă care a permis accesul la aceste studii.

Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie transmiterea diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta se va transmite pentru vizare.

Pentru vizarea programei analitice este obligatorie transmiterea diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea se vor transmite pentru vizare.

Evaluare documente

Evaluare documente

Pentru solicitările de vizare primite prin Punctul de Contact Unic electronic, viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF.

Termenul de soluționare a solicitării este de maxim 10 zile lucrătoare. În cazuri justificate, termenul se poate prelungi, solicitantul fiind informat prin mesageria internă a PCUe.

Contact

Cristian Alexandru MIHĂILESCU, consilier

Adresa e-mail: cristian.mihailescu@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 45, Fax: 021 313 10 13

Irina IORDACHE, expert

Adresa e-mail: irina.iordache@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 59, Fax: 021 317 85 17

Pași de urmat pentru apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii sau a documentelor școlare universitare

Click aici →

Tutoriale video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

Loading