Echivalarea diplomei de bacalaureat obţinută de către cetățenii români în străinătate sau la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară

Depunere dosar

Depunere dosar

  Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00, Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

  Lista organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară poate fi consultată aici.

  Acte necesare

  Acte necesare 

  1. Cerere  pentru depunere dosar în format fizic

  2. Diploma de Bacalaureat
  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
  3. Alte documente
  • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; adeverință emisă de Universitets-och högskolerådet (UHR) privind accesul la studii universitare din Suedia; etc. – copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi

  4. Documente personale de identificare, în copie

  • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

  Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

  1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

  2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

  Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

  Evaluare documente

  Evaluare documente

  Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

  Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

  Eliberare atestat

  Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNRED, program: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

  Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

  Eliberare duplicat

  Eliberare duplicat

  În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
  Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; alte documente, dacă este cazul.

  Procedură contestare

  Procedura de contestare

  Contestaţiile se depun, la registratura M.E., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

  Contact

  Alina ARHIRE, consilier

  E-mail alina.arhire@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 62 69, Fax: 021 313 10 13

  Mirela ANDRONE, inspector

  E-mail: mirela.androne@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 56 71, Fax: 021 317 85 17

  Eliberare atestate

  E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

  Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

  Loading