GDPR

Notă de informare

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor cu sediul în Strada Spiru Haret nr.12, tel: 0214055659, fax: 0213131013, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația în vigoare, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal ale petenților.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public, respectiv în scopul derulării procedurilor de recunoaștere/echivalare/vizare, conform următoarelor acte normative:

– OMECT nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările și completările ulterioare;

– OMECTS nr. 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România, cu modificările și completările ulterioare; 

– OMECTS nr. 3199/2012  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  eliberarea pentru  profesiile  nereglementate  în  România  a  adeverinţei  de  conformitate  a  studiilor  cu prevederile  Directivei  2005/36/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale;

– OMENCȘ nr. 6121/2016  privind  aprobarea  Metodologiei  de  recunoaştere  a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate;

– OMENCȘ nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate; 

– OMENCȘ nr. 3647/2016  privind  prelucrarea  de  către  Centrul  Naţional  de Recunoaştere  şi  Echivalare  a  Diplomelor  a  cererilor  de  obţinere  a  cardului  profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale  Spaţiului  Economic  European  (SEE)  şi  emiterea  cardului  profesional  european  pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire;

– OMEN nr. 3630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicarea procedurilor de recunoaștere/echivalare/vizare nu poate fi efectuată în condițiile prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Se prelucrează numai datele personale necesare în scopul menționat respectiv: nume și prenume, adresă domiciliu, CNP, C.I. sau buletin, pașaport, email, număr telefon.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

• instituții publice, conform prevederilor legale

• misiuni diplomatice

• instanțelor de judecată 

• terți (persoane fizice sau juridice) doar în baza consimțământului acordat de persoana vizată

• în cadrul derulării unor activități de control.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor legale după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveți dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Ministerului Educației dpo@edu.gov.ro sau să vă adresați în scris, printr-o cerere datată și semnată, Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Loading