Documentele necesare pentru eliberarea CPE

(1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai următoarele documente 1)):

(a) în cazul recunoașterii automate prevăzute la titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 1 la prezentul regulament;

Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui regim:

( a ) dovada cetățeniei solicitantului (carte de identitate sau pașaport sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);

și, în cazul în care dovada cetățeniei nu atestă locul nașterii, un document care să ateste locul nașterii solicitantului;

și, în cazul resortisanților din țări din afara SEE, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 2), Directiva 2003/109/CE a Consiliului 3), Directiva 2004/83/CE a Consiliului 4) sau Directiva 2009/50/CE a Consiliului 5);

( b ) dovada titlurilor de calificare și, dacă este cazul, un certificat care însoțește dovada titlurilor de calificare;

( c ) unul din următoarele certificate în funcție de profesia și situația solicitantului:

(i) un certificat de conformitate menționat în anexa VII punctul 2 din Directiva 2005/36/CE, în cazul în care dovada titlurilor de calificare îndeplinește condițiile de formare necesare;

(ii) un certificat privind schimbarea denumirii menționată la articolul 23 alineatul (6) din Directiva 2005/36/CE, în cazul în care titlul calificării nu corespunde titlurilor enumerate la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE, dar calificarea îndeplinește condițiile de formare necesare;

(iii) un certificat privind drepturile dobândite menționate la articolul 23, 33 sau 33a din Directiva 2005/36/CE, care să ateste că titularul calificărilor a exercitat efectiv și legal activitățile profesionale în cauză pentru cel puțin perioada minimă necesară și care să ateste cerințele specifice de la articolele menționate anterior, atunci când formarea a început înainte de datele de referință prevăzute la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE și când dovada titlurilor de calificare nu îndeplinește toate condițiile de formare necesare;

( d ) documentele necesare în conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.


(b) în cazul sistemului general de recunoaștere prevăzut la titlul III capitolul I din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 2 la prezentul regulament.

Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui regim:

( a ) dovada cetățeniei solicitantului (carte de identitate sau pașaport sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);

și, în cazul în care dovada cetățeniei nu atestă locul nașterii, un document care să ateste locul nașterii solicitantului;

și, în cazul resortisanților din țări din afara SEE, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 6), Directiva 2003/109/CE a Consiliului 7), Directiva 2004/83/CE a Consiliului 8) sau Directiva 2009/50/CE a Consiliului 9);

( b ) atestat de competență profesională sau dovada titlului de calificare, după caz, și, atunci când este necesar, o dovadă în temeiul articolului 12 din Directiva 2005/36/CE;

Articolul 12 - Formarea profesională asimilată

Se consideră titlu de calificare menționat la articolul 11, inclusiv în ceea ce privește nivelul în cauză, orice titlu de calificare sau ansamblu de titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, care atestă absolvirea unei formări în cadrul Uniunii, cu frecvență integrală sau parțială, în cadrul sau în afara programelor formale, recunoscută de respectivul stat membru ca având un nivel echivalent și care conferă titularului aceleași drepturi de acces la o profesie sau de exercitare a acesteia sau care pregătește pentru exercitarea respectivei profesii.

De asemenea, este asimilată unui astfel de titlu de calificare, în aceleași condiții ca cele prevăzute la paragraful anterior, orice calificare profesională care, fără a îndeplini cerințele prevăzute de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale statului membru de origine pentru accesul la o profesie sau pentru exercitarea unei profesii, conferă titularului său drepturi obținute în temeiul respectivelor dispoziții. În special, acest lucru se aplică în cazul în care statul membru de origine ridică nivelul de formare necesar pentru a avea acces la o profesie sau pentru a o exercita și în cazul în care o persoană care a urmat o formare anterioară, care nu îndeplinește cerințele noii calificări, beneficiază de drepturile obținute în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative; într-un astfel de caz, formarea anterioară este considerată de statul membru gazdă, în sensul aplicării articolului 13, ca fiind corespunzătoare nivelului noii formări.

( c ) documente care prezintă informații suplimentare cu privire la formare referitoare la durata totală a studiilor, disciplinele studiate și ponderea acestora și, dacă este cazul, echilibrul între partea teoretică și cea practică;

( d ) următoarele documente privind calificările care ar putea compensa diferențele substanțiale dintre calificări și care ar atenua riscul unor măsuri compensatorii:

(i) documente care conțin informații privind dezvoltarea profesională continuă, seminare, alte forme de formare și de învățare pe tot parcursul vieții, în temeiul articolului 14 alineatul (5);

(ii) o copie a oricărei dovezi a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitatea profesională exercitată de către solicitant;

( e ) dacă este cazul, dovada experienței profesionale menționate la articolul 13 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2005/36/CE, cu condiția ca documentele să identifice în mod clar activitățile profesionale în cauză;

( f ) în cazul migranților care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE,

un certificat privind experiența profesională care atestă experiența profesională de trei ani, emis de autoritatea competentă în statul membru care a recunoscut calificarea țării terțe în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE,

sau, în cazul în care autoritatea competentă în cauză nu este în măsură să certifice experiența profesională a solicitantului, altă dovadă a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitățile profesionale respective;

( g ) documentele necesare în conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.


În vederea eliberării CPE pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai documentele enumerate în anexa II partea B. Documentele menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (d) și punctul 2 litera (g) și în anexa II partea B literele ( a ), ( c ) și ( d ) trebuie prezentate de solicitant numai la cererea autorității competente a statului membru gazdă.

( d ) / ( g ) documentele necesare în conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.

( a ) dovada cetățeniei solicitantului

( c ) documentele necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera ( b ) privind dreptul de practică al profesionistului și alte documente necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) literele ( c ) – ( e ) din Directiva 2005/36/CE;

( d ) în cazul în care statul membru gazdă verifică în prealabil calificările în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, documentele care oferă informații suplimentare cu privire la formare, menționate în partea A punctul 2 literele ( c ) și ( d ) din prezenta anexă.

Următoarele documente sunt necesare pentru prima prestare de servicii sau în cazul unei schimbări semnificative privind situația solicitantului în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE:

( a ) dovada cetățeniei solicitantului (carte de identitate sau pașaport sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine);

și, în cazul în care dovada cetățeniei nu atestă locul nașterii, un document care să ateste locul nașterii solicitantului;

și, în cazul resortisanților din țări din afara SEE, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 10), Directiva 2003/109/CE a Consiliului 11), Directiva 2004/83/CE a Consiliului 12) sau Directiva 2009/50/CE a Consiliului 13);

( b ) în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, atestarea stabilirii în mod legal în statul membru de origine menționată la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2005/36/CE;

( c ) documentele necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera ( b ) privind dreptul de practică al profesionistului și alte documente necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) literele ( c ) – ( e ) din Directiva 2005/36/CE;

( d ) în cazul în care statul membru gazdă verifică în prealabil calificările în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, documentele care oferă informații suplimentare cu privire la formare, menționate în partea A punctul 2 literele ( c ) și ( d ) din prezenta anexă.


(2) Statele membre indică documentele necesare pentru eliberarea CPE și comunică aceste informații, prin intermediul IMI, celorlalte state membre.


(3) Documentele solicitate în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul articol sunt considerate documente lipsă în temeiul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.

Articolul 4b - Cererea pentru un card profesional european și crearea unui dosar IMI

(3) În termen de o săptămână de la primirea cererii, autoritatea competentă a statului membru de origine confirmă primirea cererii și informează solicitantul cu privire la lipsa oricărui document.

Articolul 4c - Cardul profesional european pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4)

(1) Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică cererea și documentele justificative din dosarul IMI și emite cardul profesional european pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4), în termen de trei săptămâni. Termenul începe să curgă de la primirea documentelor lipsă menționate la articolul 4b alineatul (3) primul paragraf sau, dacă nu sunt solicitate documente suplimentare, de la expirarea termenului de o săptămână menționat la respectivul paragraf. Aceasta transmite apoi imediat cardul profesional european către autoritatea competentă din fiecare stat membru gazdă vizat și informează solicitantul în consecință. Statul membru gazdă nu poate solicita o nouă declarație în temeiul articolului 7 pentru următoarele 18 luni.

Articolul 4d - Cardul profesional european pentru stabilire și pentru prestarea temporară și ocazională de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4)

(1) Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică, în termen de o lună, autenticitatea și valabilitatea documentelor justificative din dosarul IMI în vederea eliberării unui card profesional european pentru stabilire sau pentru prestarea temporară și ocazională de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4). Termenul începe să curgă de la primirea documentelor lipsă menționate la articolul 4b alineatul (3) primul paragraf sau, dacă nu sunt solicitate documente suplimentare, de la expirarea termenului de o săptămână menționat la respectivul paragraf. Aceasta transmite apoi imediat cererea autorității competente a statului membru gazdă. Statul membru de origine informează solicitantul despre situația cererii sale în momentul în care transmite cererea statului membru gazdă.

1)
Articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare UE nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (25.6.2015 L 159/42 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO
2) , 6) , 10)
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
3) , 7) , 11)
Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, 23.1.2004, p. 44).
4) , 8) , 12)
Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională, și referitoare la conținutul protecției acordate (JO L 304, 30.9.2004, p. 12).
5) , 9) , 13)
Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, p. 17).
  • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/notificari/cerinte_privind_documentele_si_taxele.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:16
  • (editare externă)