Cerinţele naţionale privind certificarea


Articolul 16

(1) Statele membre precizează în IMI tipurile de copii certificate care sunt acceptate pe teritoriul lor în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre acceptă copiile certificate eliberate într-un alt stat membru în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale acelui stat membru.

(3) În cazurile în care există îndoieli justificate în mod temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autoritățile competente adresează autorităților competente relevante din celălalt stat membru o cerere de informații suplimentare, prin intermediul IMI. Autoritățile competente din celălalt stat membru cooperează și răspund fără întârzieri nejustificate.

(4) Atunci când primește o copie certificată de la solicitant, autoritatea competentă încarcă o versiune electronică a unui document certificat și certifică în dosarul IMI autenticitatea copiei.

(5) În locul copiei certificate, solicitantul poate prezenta autorității competente a statului membru de origine originalul unui document, autoritatea atestând apoi în dosarul IMI autenticitatea copiei electronice a unui document original.

(6) În cazul în care solicitantul nu este în măsură să prezinte o copie certificată a unui document solicitat în termenul prevăzut la articolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, acest lucru nu suspendă termenele pentru transferul cererii către autoritatea competentă a statului membru gazdă. Până când se primește o copie certificată și până când aceasta este încărcată în IMI de către autoritatea competentă a statului membru de origine, documentul va figura ca fiind în curs de confirmare a autenticității și a valabilității.

(7) În cazul în care solicitantul nu este în măsură să prezinte o copie certificată a unui document solicitat în termenul prevăzut la articolul 4c alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru de origine poate refuza eliberarea CPE pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE.

(8) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă nu primește o copie certificată a unui document solicitat fie autorității competente a statului membru de origine, fie solicitantului, aceasta poate lua o decizie pe baza informațiilor disponibile în termenele prevăzute la articolul 4d alineatele (2) și (3) și alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 17

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine pot solicita traducerea, simplă sau autorizată, a următoarelor documente justificative aferente cererii de obținere a CPE, numai la cererea expresă a autorității competente a statului membru gazdă, în temeiul articolului 18 alineatul (1):

  • ( a ) dovada cetățeniei solicitantului;
  • ( b ) dovada titlurilor de calificare menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (b), eliberate în statul membru de origine;
  • ( c ) certificatele menționate în anexa II partea A punctul 1 litera © și punctul 2 litera (f), eliberate de autoritățile competente responsabile de cererile de obținere a CPE sau de alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine;
  • ( d ) adeverința care atestă stabilirea în mod legal, menționată în anexa II partea B litera (b) și la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, precum și documentele care pot fi solicitate în temeiul anexei VII punctul 1 litera (d) și al articolului 7 alineatul (2) literele (b) și (e) din Directiva 2005/36/CE, eliberată de autoritățile competente responsabile de cererile de obținere a CPE sau de alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine.

(2) Fiecare stat membru menționează în sistemul IMI documentele pentru care autoritățile sale competente, care acționează în calitate de autorități competente ale statului membru gazdă, cer solicitantului traduceri simple sau autorizate, în temeiul alineatelor (3) și (4), precum și limbile acceptate, și comunică aceste informații, prin intermediul IMI, celorlalte state membre.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine cere solicitantului, în prima săptămână de la primirea unei cereri de obținere a CPE, în temeiul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, traducerile documentelor solicitate indicate în anexa II, în limbile acceptate de către autoritatea competentă a statului membru gazdă, în cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă solicită traducerea documentelor respective în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol.

(4) În cazul în care solicitantul a prezentat documentele menționate în anexa II partea A punctul 2 literele © și (d) sau în anexa II partea B litera (d) odată cu cererea de obținere a CPE, autoritatea competentă a statului membru de origine solicită traducerile acestor documente în limbile acceptate de autoritatea competentă a statului membru gazdă.

(5) În cazul în care solicitantul nu furnizează traducerea solicitată a documentelor menționate la alineatul (4) de la prezentul articol, autoritatea competentă a statului membru de origine nu consideră aceste traduceri ca documente lipsă în sensul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.


  • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/notificari/cerintele_nationale_privind_certificarea.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:16
  • (editare externă)