Sursa: http://www.cnfpa.ro/Files/Norme%20metodologice/Profesii%20reglementate%20formare.pdf

Minister / Agenţie Profesia/ocupaţia reglementată Act normativ Instituţia care reglementează/ avizează formarea profesională
MMSSF - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 1. asistent_maternal Hotărâre 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist Serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau un organism privat autorizat organizează cursurile
ministerul_economiei şi Comerţului 2. Laborant operator tratarea apei din cazane categoriile c,g, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX precum şi pentru instalaţii de osmoză inversă Ordinele 228/2000, 254/2000, 172/2000, etc. privind aprob. Prescripţiilor tehnice pentru autoriz. pers. a) de deserv. a instal. mec. sub presiune şi a instal. de ridicat b) care exec. exam. nedistr. la instal. mec. sub pres. şi la instal. de ridicat c) pt. proi., exec., mont., expl., repar. şi verif. a conduct. de abur şi apă fierbinte sub pres ISCIR avizează programele de formare şi suporturile de curs
3. Liftier
4. Fochist centrale termice
5. Macaragiu gradul I, II, III şi IV
6. Sudor cu arc electric H.G. nr. 1340/2001 Anexa nr. 1 pentru specializările sudor şi laborant operator tratarea apei
7. Sudor în mediu de gaz protector
8. Sudor sub strat de flux
9. Sudor oxiacetilenică
10. Sudor în polietilenă de înaltă densitate
11. Operator pentru control nedistructiv: cu radiaţii penetrante, cu ultrasunete, cu lichide penetrante, cu particule magnetice, cu curenţi turbionari pentru verificarea etanşeităţii P.T. 7-2003, P.T. R 8-2003, P.T. R 9-2003, P.T. R 10-2003, P.T. R 11-2003 P.T. R 12-2003, P.T. R 16-2003
12. Stivuitorist
13. Funicularist
14. Operator umplere recipiente GPL P.T. C 8-2003 „Cerinţe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate” aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/05.12.2003
15. Operator transport şi distribuire butelii de GPL P. T. C 3-2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor – butelii cu capacitate până la 26 l pentru GPL” apobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/13.02.2003 HG 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea ISCIR şi înfiinţarea S.C. ISCIR-CERT – S.A. „Personalul operator care efectuează activităţi de umplere, transport şi distribuire, trebuie să fie instruit şi autorizat de ISCIR”
16. Îmbuteliator fluide sub presiune
17. Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor Ordin 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR Ordin 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) „Autorizarea unei persoane ca responsabil cu supravegherea şi verificare tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se va face în baza unui atestat obţinut de solicitant în urma absolvirii unui curs de perfecţionare la ISCIR” conform anexei care face parte integrantă din Ordinul nr. 253/2006
ministerul_sanatatii 18. asistent_medical Legea 307/2004 privind exerc.prof. de asist. Medical şi profesiei de moaşă şi organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Ordin 716/2002 privind acreditarea progr. educaţ., formatorilor şi format. de formatori din sist. sanitar Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniv. a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali CNPPMFAPSSAM -organizează programe educaţionale pentru dezvoltarea profesională continuă -acreditează programe pt. dezv. prof. Continuă -organizează programe de formare de formatori pentru toate categoriile de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătăţii, pentru asistenţi medicali şi pentru fiecare domeniu corespunzător nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice, supraspecializări şi competenţe, pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat de ministerul_sanatatii şi Familiei
19. moasa
20. Toate categoriile de personal cu studii superioare, asistenţi medicali şi personal auxiliar din domeniul sănăt.
ministerul_justitiei 21. Grefier dactilograf H.G. 423/1999, priv. înfiinţarea Centrului de Preg. şi Perfecţ. a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate - ROF a CPPGCPAS - ROF a birourilor de carte funciară judecătoriilor, aprob. prin Ordinul ministrului just. 2371/C/1997 Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate organizează cursurile
22. Conducător de carte funciară
23. Arhivar registrator
24. Grefier
25. Agenţi pentru servicii de investiţii financiare Ordinul nr. 43/05.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţe reglementate Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare atestă organismele de formare profesională care organizează cursuri de pregătire profesională pentru piaţa de capital şi eliberează atestat profesional la cererea persoanei carea obţinut certificatul de absolvire
26. Personal al Compartimentului de control intern
27. Consultanţi de investiţii
28. Alte profesii specifice
consiliul_de_mediere 29. mediator Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 1. Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către furnizori de formare autorizaţi şi de către instituiţii de învăţământ superior acreditate. 2. Programele de formare in domeniul medierii vor fi avizate de Consiliul de mediere
Ministerul Administraţiei şi Internelor 30. Arhivar Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale „Formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de documente de arhivă se realizează prin Facultatea de Arhivistică şi prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică
31. detectiv_particular Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular inspectoratul_general_al_politiei_romane aprobă tematica
32. Servant pompier Ordonanţa 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor Legea 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - avizează prin brigăzile şi grupurile de pompieri mil. planurile tematice de preg. - elaborează criterii de evaluare priv.organizarea, funcţ. şi asig. logistică a furnizorilor de formare
33. Şef serviciu pompier
34. Şef formaţie intervenţie salvare prim ajutor
35. Şef tură
36. Şef grupă
37. Ignifugator
38. Poliţist Legea 360/2002 privind statutul poliţistului inspectoratul_general_al_politiei_romane org. cursurile
39. Jandarm Legea 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române Comandamentul Naţional al Jandarmeriei organizează cursurile
40. Agent pază Legea 18/1996 Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor inspectoratul_general_al_politiei_romane avizează programele de formare
41. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI OG nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor - HG nr. 490/09.09.2004, pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionarea organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Ordinul Ministerului de Interne nr. 90/22.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - HG 1492/2004 privind principiile deorganizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste - HG 1514/2005 privind modificarea - HG 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă organizează şi controlează formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a persoanelorşi cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile „Formarea, specializarea şi perfecţionarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin cursuri organizate de către unităţile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari” „Planurile tematice de pregătire pentru cursurile prevăzute mai sus, se avizează de către Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari”
42. Specialist în verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de PSI
ministerul_afacerilor_externe 43. Funcţii diplomatice şi consulare Legea 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României - H.G. 99/2000 privind înfiinţarea Acad. Diplomatice ministerul_afacerilor_externe organizează cursurile
ministerul_transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) / Transport rutier 44. Conducători autovehicule în regim de taxi Norme metodologice de aplicare a Legii 38/2003 privind transp. în regim de taxi şi în regim de închiriere autoritatea_rutiera_romana avizează programele cursurilor MTCT - Direcţia Generală Transport Rutier controlează modul de efectuare a cursurilor
45. Şoferi care efectuează transporturi de produse periculoase Ordin 82/1995 Min. Transporturilor priv. elib. certif. de atest. prof. pt. şoferii care efect. trans. de produse clasif. periculoase Min. Transporturilor - Dir. Generală de transporturi terestre - autorizează cursul - atestă instructorii
46. Conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă max. este de 7,5 tone Ordin 597/2003 Min. Lucr. Publice, Transp. şi Locuinţei priv. aprob.Normelor pentru stab. cond. deobţinere a atestatului prof. de către conduc. auto care efect. transp. rutier de mărfuri cu vehiculea căror masă max. autoriz. este mai mare de 7,5 tone, transp. rutier public de pers. şi transp. rutier cu vehicule având mase şi/sau dimens. de gabarit depăşit Centre de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere - autorizate de MLPTL - tematica programei de pregătire este avizată de Dir. gen. de reglementări şi calit. serv. în transp. rutiere, din MLPTL
47. Conducători auto transport rutier public de persoane
48. Conducători auto transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni cu gabarit depăşite
49. Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport Ordin MT 761/1999 privind desemnarea, preg. şi atest. prof. a pers.care conduc perm. şi efectiv activ. de trans. rutier ARR (autoritatea_rutiera_romana) avizează programele de curs
50. profesor_de_legislatie_rutiera
51. instructor_de_conducere_auto Instrucţiuni com. 1224/ 3134/2000 (MI şi MT) privind autoriz. profesorilor de legisl. rutieră şi a instructorilor de conducere auto ARR (autoritatea_rutiera_romana) şi Direcţia Poliţiei Rutiere avizează programele de pregătire
52. Consilier de siguranţă pentru transport rutier Ordin MT 226/1999 ARR (autoritatea_rutiera_romana), AFER (autoritatea_feroviara_romana), Centrul de perfecţionare a personalului din navigaţia fluvială Galaţi organizează cursurile
ministerul_transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) / Transport maritim şi feroviar 53. Electrician de bord Ordin MLPTL nr. 947/2001 pt. aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor / certificate lor de capacitate pt. personalul maritim I.N.C. (Inspectoratul Navigaţiei Civile) Constanţa şi Direcţia generală a transp. maritime pe Dunăre şi căi navigabile vizează planurile şi programele de pregătire profesională şi de perfecţionare a pregătirii profesionale. Secretarul de stat coordonator aprobă
54. Timonier maritim
55. Şef echipaj maritim
56. Dragor maritim
57. Conducător de şalupă maritimă
58. marinar
59. Fitter
60. Motorist
autoritatea_nationala_pentru_turism / Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului / Turism 61. Ghid de turism local - OMT 103/1995 priv. aprob. Metod. organiz. şi desfăş. curs. de calif. prof. în meseriile de bază din activ. hoteliere şi de turism - HG 305/2001 priv. atestarea şi utiliz. ghizilor de turism şi - OMT 263/2001 pentru aprob. Normelor metodologice priv. cond. şi criteriile pt. selecţ, şcolariz, atestarea şi utiliz. ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora - HG 238/2001 priv. cond. deacordare a licenţei şi brev. de turism - OMT 170/2001 priv. aprob. Normelor priv. criteriile şi metod. pt. elib. licenţelor şi brevetelor de turism Ministerul Turismului aprobă organiz. şi desfăş. curs. de calif. prof. în meseriile de bazădin activ. hoteliere şi de turism
62. Ghid de turism naţional
63. Ghid de turism specializat
64. Agent de turism
65. Director de agenţie de turism detailistă
66. Director de agenţie de turism touroperatoare
67. Manager în activitatea de turism
68. Director de hotel
69. Cabanier
70. Cameristă
71. Lucrător hotelier
72. Recepţioner
73. Şef de recepţie
74. Guvernantă
75. Şef de sală
76. Somelier
77. Barman preparator
78. Bucătar specialist
79. Maestru în artă culinară
80. Spălător textile - Pentru ocupaţiile 80, 81, 82, 83, 84 şi 85 din acest tabel, nu mai este necesar avizul MTCT, conform adresei nr. 361/13.02.2004
81. Muncitor de întreţinere echipament hotelier
82. Bucătar
83. Ospătar (Chelner)
84. Bucătar/chelner
85. Cofetar patiser
  • lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)