lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== LISTA PROFESIILOR ŞI OCUPAŢIILOR REGLEMENTATE sub aspectul formării =====
  
 +Sursa: http://​www.cnfpa.ro/​Files/​Norme%20metodologice/​Profesii%20reglementate%20formare.pdf
 +
 +^ Minister / Agenţie ^ Profesia/​ocupaţia reglementată ^ Act normativ ^ Instituţia care reglementează/​ avizează formarea profesională ^ 
 +| MMSSF - [[Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului]] şi Adopţie | 1. [[ro:​profesii:​reglementate:​asistent_maternal]] | Hotărâre 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului,​ procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist | Serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau un organism privat autorizat organizează cursurile |
 +| [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_economiei]] şi Comerţului | 2. [[Laborant operator tratarea apei din cazane]] categoriile c,g, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX precum şi pentru instalaţii de osmoză inversă | Ordinele 228/2000, 254/2000, 172/2000, etc. privind aprob. Prescripţiilor tehnice pentru autoriz. pers. a) de deserv. a instal. mec. sub presiune şi a instal. de ridicat b) care exec. exam. nedistr. la instal. mec. sub pres. şi la instal. de ridicat c) pt. proi., exec., mont., expl., repar. şi verif. a conduct. de abur şi apă fierbinte sub pres | [[ISCIR]] avizează programele de formare şi suporturile de curs |
 +| ::: | 3. [[Liftier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 4. [[Fochist centrale termice]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 5. [[Macaragiu]] gradul I, II, III şi IV | ::: | ::: |
 +| ::: | 6. [[Sudor cu arc electric]] | H.G. nr. 1340/2001 Anexa nr. 1 pentru specializările sudor şi laborant operator tratarea apei | ::: |
 +| ::: | 7. [[Sudor în mediu de gaz protector]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 8. [[Sudor sub strat de flux]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 9. [[Sudor oxiacetilenică]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 10. [[Sudor în polietilenă de înaltă densitate]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 11. [[Operator pentru control nedistructiv]]:​ cu radiaţii penetrante, cu ultrasunete,​ cu lichide penetrante, cu particule magnetice, cu curenţi turbionari pentru verificarea etanşeităţii | P.T. 7-2003, P.T. R 8-2003, P.T. R 9-2003, P.T. R 10-2003, P.T. R 11-2003 P.T. R 12-2003, P.T. R 16-2003 | ::: |
 +| ::: | 12. [[Stivuitorist]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 13. [[Funicularist]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 14. [[Operator umplere recipiente GPL]] | P.T. C 8-2003 „Cerinţe tehnice privind amplasarea, instalarea, asamblarea, exploatarea,​ repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate” aprobată cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/​05.12.2003 | ::: |
 +| ::: | 15. [[Operator transport şi distribuire butelii de GPL]] | P. T. C 3-2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor – butelii cu capacitate până la 26 l pentru GPL” apobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 86/​13.02.2003 HG 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea ISCIR şi înfiinţarea S.C. ISCIR-CERT – S.A. | „Personalul operator care efectuează activităţi de umplere, transport şi distribuire,​ trebuie să fie instruit şi autorizat de ISCIR” |
 +| ::: | 16. [[Îmbuteliator fluide sub presiune]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 17. [[Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor]] | Ordin 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR Ordin 253/2006 privind aprobarea modelului de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) | „Autorizarea unei persoane ca responsabil cu supravegherea şi verificare tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se va face în baza unui atestat obţinut de solicitant în urma absolvirii unui curs de perfecţionare la ISCIR” conform anexei care face parte integrantă din Ordinul nr. 253/2006 |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_sanatatii]] | 18. [[ro:​profesii:​reglementate:​asistent_medical]] | Legea 307/2004 privind exerc.prof. de asist. Medical şi profesiei de moaşă şi organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Ordin 716/2002 privind acreditarea progr. educaţ., formatorilor şi format. de formatori din sist. sanitar | [[Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniv. a Medicilor, Farmaciştilor,​ Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali]] CNPPMFAPSSAM -organizează programe educaţionale pentru dezvoltarea profesională continuă -acreditează programe pt. dezv. prof. Continuă -organizează programe de formare de formatori pentru toate categoriile de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătăţii,​ pentru asistenţi medicali şi pentru fiecare domeniu corespunzător nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice,​ supraspecializări şi competenţe,​ pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat de [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_sanatatii]] şi Familiei |
 +| ::: | 19. [[ro:​profesii:​reglementate:​moasa]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 20. Toate categoriile de personal cu studii superioare, asistenţi medicali şi personal auxiliar din domeniul sănăt. | ::: | ::: |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_justitiei]] | 21. [[Grefier dactilograf]] | H.G. 423/1999, priv. înfiinţarea Centrului de Preg. şi Perfecţ. a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate - ROF a CPPGCPAS - ROF a birourilor de carte funciară judecătoriilor,​ aprob. prin Ordinul ministrului just. 2371/C/1997 | [[Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate]] organizează cursurile |
 +| ::: | 22. [[Conducător de carte funciară]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 23. [[Arhivar registrator]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 24. [[Grefier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 25. [[Agenţi pentru servicii de investiţii financiare]] | Ordinul nr. 43/​05.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţe reglementate | Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare atestă organismele de formare profesională care organizează cursuri de pregătire profesională pentru piaţa de capital şi eliberează atestat profesional la cererea persoanei carea obţinut certificatul de absolvire |
 +| ::: | 26. [[Personal al Compartimentului de control intern]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 27. [[Consultanţi de investiţii]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 28. [[Alte profesii specifice]] | ::: | ::: |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​consiliul_de_mediere]] | 29. [[en:​professions:​regprof:​mediator]] | Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator | 1. Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către furnizori de formare autorizaţi şi de către instituiţii de învăţământ superior acreditate. 2. Programele de formare in domeniul medierii vor fi avizate de Consiliul de mediere |
 +| [[Ministerul Administraţiei şi Internelor]] | 30. [[Arhivar]] | Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale | „Formarea,​ atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de documente de arhivă se realizează prin [[Facultatea de Arhivistică]] şi prin [[Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică]]” |
 +| ::: | 31. [[ro:​profesii:​reglementate:​detectiv_particular]] | Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular | [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane]] aprobă tematica |
 +| ::: | 32. [[Servant pompier]] | Ordonanţa 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor Legea 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari | Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - avizează prin brigăzile şi grupurile de pompieri mil. planurile tematice de preg. - elaborează criterii de evaluare priv.organizarea,​ funcţ. şi asig. logistică a furnizorilor de formare |
 +| ::: | 33. [[Şef serviciu pompier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 34. [[Şef formaţie intervenţie salvare prim ajutor]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 35. [[Şef tură]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 36. [[Şef grupă]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 37. [[Ignifugator]] | ::: | ::: |
 +|  | 38. [[Poliţist]] | Legea 360/2002 privind statutul poliţistului | [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane]] org. cursurile |
 +|  | 39. [[Jandarm]] | Legea 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române | [[Comandamentul Naţional al Jandarmeriei]] organizează cursurile |
 +|  | 40. [[Agent pază]] | Legea 18/1996 Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,​ bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor | [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane]] avizează programele de formare |
 +|  | 41. [[Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI]] | OG nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor - HG nr. 490/​09.09.2004,​ pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionarea organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Ordinul Ministerului de Interne nr. 90/​22.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor,​ cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - HG 1492/2004 privind principiile deorganizare,​ funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste - HG 1514/2005 privind modificarea - HG 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă organizează şi controlează formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a persoanelorşi cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile „Formarea,​ specializarea şi perfecţionarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin cursuri organizate de către unităţile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari” „Planurile tematice de pregătire pentru cursurile prevăzute mai sus, se avizează de către Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari” |
 +| ::: | 42. [[Specialist în verificarea,​ întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de PSI]] | ::: | ::: |
 +| [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_afacerilor_externe]] | 43. [[Funcţii diplomatice şi consulare]] | Legea 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României - H.G. 99/2000 privind înfiinţarea Acad. Diplomatice | [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_afacerilor_externe]] organizează cursurile |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_transporturilor]],​ Construcţiilor şi Turismului (MTCT) / Transport rutier | 44. [[Conducători autovehicule în regim de taxi]] | Norme metodologice de aplicare a Legii 38/2003 privind transp. în regim de taxi şi în regim de închiriere | [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]] avizează programele cursurilor MTCT - Direcţia Generală Transport Rutier controlează modul de efectuare a cursurilor |
 +| ::: | 45. [[Şoferi care efectuează transporturi de produse periculoase]] | Ordin 82/1995 Min. Transporturilor priv. elib. certif. de atest. prof. pt. şoferii care efect. trans. de produse clasif. periculoase | Min. Transporturilor - Dir. Generală de transporturi terestre - autorizează cursul - atestă instructorii |
 +| ::: | 46. [[Conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă max. este de 7,5 tone]] | Ordin 597/2003 Min. Lucr. Publice, Transp. şi Locuinţei priv. aprob.Normelor pentru stab. cond. deobţinere a atestatului prof. de către conduc. auto care efect. transp. rutier de mărfuri cu vehiculea căror masă max. autoriz. este mai mare de 7,5 tone, transp. rutier public de pers. şi transp. rutier cu vehicule având mase şi/sau dimens. de gabarit depăşit | Centre de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere - autorizate de MLPTL - tematica programei de pregătire este avizată de Dir. gen. de reglementări şi calit. serv. în transp. rutiere, din MLPTL |
 +| ::: | 47. [[Conducători auto transport rutier public de persoane]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 48. [[Conducători auto transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni cu gabarit depăşite]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 49. [[Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport]] | Ordin MT 761/1999 privind desemnarea, preg. şi atest. prof. a pers.care conduc perm. şi efectiv activ. de trans. rutier | ARR ([[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]]) avizează programele de curs |
 +| ::: | 50. [[ro:​profesii:​reglementate:​profesor_de_legislatie_rutiera]] |  |  |
 +| ::: | 51. [[ro:​profesii:​reglementate:​instructor_de_conducere_auto]] | Instrucţiuni com. 1224/ 3134/2000 (MI şi MT) privind autoriz. profesorilor de legisl. rutieră şi a instructorilor de conducere auto | ARR ([[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]]) şi [[Direcţia Poliţiei Rutiere]] avizează programele de pregătire |
 +| ::: | 52. [[Consilier de siguranţă pentru transport rutier]] | Ordin MT 226/1999 | ARR ([[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]]),​ AFER ([[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_feroviara_romana]]),​ [[Centrul de perfecţionare a personalului din navigaţia fluvială Galaţi]] organizează cursurile |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_transporturilor]],​ Construcţiilor şi Turismului (MTCT) / Transport maritim şi feroviar | 53. [[Electrician de bord]] | Ordin MLPTL nr. 947/2001 pt. aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor / certificate lor de capacitate pt. personalul maritim | I.N.C. ([[Inspectoratul Navigaţiei Civile]]) Constanţa şi [[Direcţia generală a transp. maritime pe Dunăre şi căi navigabile]] vizează planurile şi programele de pregătire profesională şi de perfecţionare a pregătirii profesionale. Secretarul de stat coordonator aprobă |
 +| ::: | 54. [[Timonier maritim]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 55. [[Şef echipaj maritim]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 56. [[Dragor maritim]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 57. [[Conducător de şalupă maritimă]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 58. [[ro:​profesii:​reglementate:​marinar]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 59. [[Fitter]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 60. [[Motorist]] | ::: | ::: |
 +| [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_pentru_turism]] / Ministerul Transporturilor,​ Construcţiilor şi Turismului / Turism | 61. [[Ghid de turism local]] | - OMT 103/1995 priv. aprob. Metod. organiz. şi desfăş. curs. de calif. prof. în meseriile de bază din activ. hoteliere şi de turism - HG 305/2001 priv. atestarea şi utiliz. ghizilor de turism şi - OMT 263/2001 pentru aprob. Normelor metodologice priv. cond. şi criteriile pt. selecţ, şcolariz, atestarea şi utiliz. ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora - HG 238/2001 priv. cond. deacordare a licenţei şi brev. de turism ​ - OMT 170/2001 priv. aprob. Normelor priv. criteriile şi metod. pt. elib. licenţelor şi brevetelor de turism | Ministerul Turismului aprobă organiz. şi desfăş. curs. de calif. prof. în meseriile de bazădin activ. hoteliere şi de turism |
 +| ::: | 62. [[Ghid de turism naţional]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 63. [[Ghid de turism specializat]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 64. [[Agent de turism]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 65. [[Director de agenţie de turism detailistă]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 66. [[Director de agenţie de turism touroperatoare]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 67. [[Manager în activitatea de turism]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 68. [[Director de hotel]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 69. [[Cabanier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 70. [[Cameristă]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 71. [[Lucrător hotelier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 72. [[Recepţioner]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 73. [[Şef de recepţie]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 74. [[Guvernantă]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 75. [[Şef de sală]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 76. [[Somelier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 77. [[Barman preparator]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 78. [[Bucătar specialist]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 79. [[Maestru în artă culinară]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 80. [[Spălător textile]] | - Pentru ocupaţiile ​ 80, 81, 82, 83, 84 şi 85 din acest tabel, nu mai este necesar avizul MTCT, conform adresei nr. 361/​13.02.2004 | ::: |
 +| ::: | 81. [[Muncitor de întreţinere echipament hotelier]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 82. [[Bucătar]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 83. [[Ospătar (Chelner)]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 84. [[Bucătar/​chelner]] | ::: | ::: |
 +| ::: | 85. [[Cofetar patiser]] | ::: | ::: |
  • lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)