Legislație și autorități competente pentru profesiile reglementate din România

 • antrenor:

Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA)

Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

 • arhitect:

Ordinul Arhitecților din România (OAR)

Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

 • arhivar, arhivist:

Arhivele Naționale (AN)

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996

 • asistent maternal:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

 • asistent medical generalist, moașă, asistent medical de laborator, asistent medical de igienă și sănătate publică, asistent medical/tehnician de radiologie, asistent medical de nutriție-dietetică, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneo-fizioterapie, asistent medico-social:

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România

 • asistent social:

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR)

Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

 • auditor financiar:

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

 • avocat:

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR)

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 • biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar:

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR)

Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România

 • profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei și geodeziei (inginer geodez, inginer cadastru, inginer topograf, inginer cartograf, inginer topograf minier, ofițer topograf, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer cadastru, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofițer cartograf, geograf cu specializarea cartografie, ofițer artilerie (cu adeverința de echivalare studiilor în domeniul topografiei și cadastrului funciar), tehnician cadastru, tehnician cartograf, tehnician topograf, tehnician topograf minier):

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

 • cadru didactic în învățământul preuniversitar (profesor, profesor pentru învățământ primar/învățător/învățătoare, profesor-logoped/logoped, educator-puericultor, profesor-psihopedagog, profesor de sprijin/itinerant, profesor psiholog școlar, profesor-educator, profesor pentru învățământ preșcolar/educator/educatoare, profesor kinetoterapeut, profesor preparator nevăzător, profesor documentarist, profesor-antrenor/antrenor, profesor sociolog, consilier școlar):

Ministerul Educației – Directia Generală Învățământ Preuniversitar

Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023

 • consilier în proprietate industrială:

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

Ordonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 • consultant fiscal:

Camera Consultanților Fiscali (CCF)

Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală

 • contabil autorizat, expert contabil:

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați

 • consilier de probațiune:

Ministerul Justiției (MJ)

Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probațiune

 • evaluator autorizat:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)

Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • farmacist:

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • fizioterapeut:

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)

Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România

 • interpret al limbajului mimico-gestual, interpret al limbajului specific persoanei cu surdocecitate:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

Ordinul ministrului muncii, familiei și egalităţii de șanse, președintelui Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, ministrului educaţiei, cercetării și tineretului nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 • mediator:

Consiliul de Mediere (CM)

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

 • medic, medic specialist:

Colegiul Medicilor din România (CMR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • medic stomatolog/medic stomatolog specialist:

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR)

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • medic veterinar:

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR)

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • practician în insolvență:

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR)

Ordonanța de urgență nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență

 • psiholog:

Colegiul Psihologilor din România (COPSI)

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România

 • restaurator/specialist, expert și verificator tehnic în domeniul protejării monumentelor istorice:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

Ordinul ministrului culturii și patrimoniului naţional nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

 • salvator montan:

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR)

Hotărârea de Guvern nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți

 • scafandru:

Centrul de Scafandri Constanța – Unitatea Militară 02145 Constanța

Hotărârea Guvernului nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor

 • tehnician dentar:

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR)

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • urbanist:

Registrul Urbaniștilor din România (RUR)

Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România

 • agent de pază, control acces, ordine și intervenție:

Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor

Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 • detectiv particular:

Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • verificator de proiecte de construcții:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

 • expert tehnic atestat:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

 • auditor energetic pentru clădiri:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”

 • traducător / interpret autorizat:

Ministerul Justiției

Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești

 • consilier juridic:

Ministerul Justiției

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic

 • expert tehnic judiciar, expert criminalist:

Ministerul Justiției

Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică

 • asistent personal profesionist al persoanei cu handicap:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

 • monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă:

Ministerului Tineretului și Sportului – Federația Română de Schi Biatlon

Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului

 • ghid de turism:

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Marketing și Dezvoltare

Hotărârea de Guvern nr. 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism

 • diriginte de șantier, responsabil tehnic cu execuția:

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • cadru didactic în învățământul superior (funcții didactice: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar):

Ministerul Educației – universități

Legea învățământului superior nr.199/2023

 • pilot de avion, pilot elicopter, pilot balon liber, operator radio navigant, mecanic navigant, navigator aerian, controlor trafic aerian dirijare:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranței zborului în aviaţia civilă, la nivel național

 • pilot de avion, pilot elicopter:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

 • pilot balon liber:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-LPAN-PPBL din 3 iunie 2015 „Licențierea personalului aeronatic navigant – piloți planoare și piloți baloane libere”, ediţia 1/2015

 • operator radio navigant, mecanic navigant, navigator aerian:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Reglementarea Aeronautică Civilă Română din 12 februarie 2014 privind licențierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediția 3/2013

 • controlor trafic aerian dirijare:

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

 • mecanic de locomotivă:

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER

Hotărârea Guvernului nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România

 • asistent veterinar, tehnician veterinar:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)

Ordinul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 175/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România

 • motorist, marinar, ofițer mecanic maritim pentru nave cu putere motor principal de 750 kw sau mai mare, comandant, ofițer punte, ofițer punte secund, timonier maritim, șef timonier maritim, ajutor ofițer mecanic, șef de echipaj maritim, electrician, șef mecanic, ofițer mecanic secund, pompagiu, ofițer electrician, conducător de șalupă maritimă, fitter, ofițer de punte maritim aspirant, ofițer mecanic maritim aspirant, ofițer electrician maritim aspirant, pilot maritim, pilot maritim aspirant, șef mecanic maritim-portuar, ofițer mecanic maritim-portuar, ofițer electrician maritim-portuar, căpitan maritim portuar, ofițer de punte maritim-portuar:

Autoritatea Navală Română (ANR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate

 • căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B, timonier fluvial, șef mecanic fluvial, mecanic, conducător de șalupă fluvială, șef de echipaj fluvial, marinar fluvial, electrician de bord:

Autoritatea Navală Română (ANR)

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român

 • conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, instructor de conducere auto, conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi, conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane, conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase, consilier de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, manager de transport, auditorul de siguranţă rutieră:

Autoritatea Rutieră Română (ARR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • profesor de legislație rutieră:

Autoritatea Rutieră Română (ARR)

Ordinul ministerul transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

 • manager de transport:

Autoritatea Rutieră Română (ARR)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • auditor de siguranţă rutieră:

Autoritatea Rutieră Română (ARR)

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră

Ordinul ministrului transporturilor nr. 478/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

 • stivuitorist, macaragiu:

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR)

Ordinul ministrului economiei nr. 2154 /2009 pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente” și PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”

 • instructor în poligonul de tragere:

Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor

 • lector necesar procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere:

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcția Transport Rutier

Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 1065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • inspector ITP:

Registrul Auto Român (RAR)

Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1

 • conducător atelier în domeniul reparării și/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere ori a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz:

Registrul Auto Român (RAR)

Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9

  Loading