Proiecte CNRED

OCTRA 2 - Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2

Proiectul OCTRA 2 își propune să exploreze în continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, inclusiv micro-certificările care în viitor pot conduce la recunoașterea automată a calificărilor din învățământul superior. Promovând obiectivele Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA), proiectul va oferi un instrument pe termen lung (linii directoare) pentru a reduce fragmentarea informațiilor și pentru a furniza îndrumări pentru instituțiile de învățământ superior și informații cu privire la instituțiile de învățământ superior.

EQUAL: European Qualifications - Refugees and Recognition 4

Proiectul EQUAL se va baza pe experiențele din proiectele anterioare Toolkit, REACT și ARENA pentru a asigura în continuare implementarea articolului VII din Convenția de recunoaștere de la Lisabona. Proiectul va sprijini Centrele NARIC în stabilirea unor proceduri de recunoaștere durabile care sunt conforme cu legislația și practicile naționale de admitere. Prin evaluarea nevoilor la nivel local, instruire structurată și mentorat, proiectul va contribui la dezvoltarea capacității autorităților responsabile de recunoaștere în noile țări recrutate în proiect – Polonia, Lituania și România.

ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications

Scopul proiectului ARAQUA este acela de a explora și mapa, la nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să faciliteze recunoașterea automată între state a acestor calificări. Proiectul își mai propune cartografierea calificărilor ce permit accesul în învățământul superior pentru identificarea cerințelor minime, promovarea discuțiilor între centrele ENIC-NARIC, instituțiile de învățământ superior și autoritățile naționale cu privire la procedurile și criteriile pentru recunoaștere automată.

DEQAR CONNECT - Enhancing the Coverage and Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR

Concentrat pe două dintre angajamentele-cheie ale Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) – sprijinirea asigurării calității și recunoașterii în cadrul EHEA –, proiectul DEQAR CONNECT constă în două acțiuni: extinderea implicării agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior din EHEA, care în prezent sunt subreprezentate în baza de date DEQAR; îmbunătățirea conectivității prin explorarea de noi oportunități de utilizare a datelor DEQAR direct în fluxul de lucru de recunoaștere, acreditare digitală etc.

Prin acest proiect, CNRED a lansat platforma web CNRED.DEQAR.link  https://cnred.deqar.link/, care oferă acces la baza de date DEQAR ce conține informații relevante despre instituțiile de învățământ superior și programele de studii acreditate din peste 80 de țări.

EQPR - European Qualifications Passport for Refugees

“Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați” – EQPR oferă informații despre formarea academică, experiența profesională și competențele lingvistice. Acestea pot avea relevanță în cazul în care refugiatul dorește să se angajeze, să urmeze un stagiu, un curs de calificare sau să se înscrie la facultate. Aceste informații sunt acceptate în orice țară europeană. EQPR este un instrument care facilitează recunoașterea calificărilor refugiaților chiar și în absența documentației complete a acestora, în baza unei evaluări transparente și credibile și este folosit de persoanele refugiate atunci când doresc să urmeze studii suplimentare sau când își caută un loc de muncă.

MICROBOL - Microcredentials linked to the Bologna key commitments

Obiectivul specific al proiectului “Micro-certificările legate de angajamentele-cheie ale procesului Bologna” (MICROBOL) este acela ca părțile interesate implicate în acest domeniu să exploreze, în cadrul Procesului Bologna, dacă și cum instrumentele Bologna existente pot fi utilizate și/sau ar trebui adaptate pentru a fi aplicate micro-certificărilor, din punct de vedere al standardelor de calitate, cadrelor de calificare și recunoașterii în Spațiul European al Învățământului Superior.

TPG-LRC - Thematic Peer Group on the implementation of the Lisbon Recognition Convention in EHEA countries

Obiectivul proiectului TPG-LRC este de a contribui la implementarea deplină a Convenției de recunoaștere de la Lisabona în țările Spațiului European al Învățământului Superior care fac parte din Grupul Tematic B (TPG B – Grupul Tematic B al Convenției de Recunoaștere de la Lisabona), unul dintre cele trei grupuri create pentru a consolida implementarea celor 3 angajamente fundamentale pentru realizarea Procesului Bologna în perioada 2018-2020, 2021-2024. Urmând o abordare de sprijin de la egal la egal, proiectul încurajează schimbul de cunoștințe și bune practici între membrii TPG B, concentrându-se pe punerea în aplicare a principiilor-cheie ale Convenției de recunoaștere de la Lisabona.

QUATREC 2 - Comparing qualifications for reliable recognition

Scopul proiectului „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” a fost acela de a facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior pentru recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și a recomandărilor din primul proiect.

E.T.I.C. - Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate

Proiectul se desfășoară în perioada august 2019 – decembrie 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014–2020, obiectiv tematic: 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Axa Prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Cod SMIS 2014+: 128215.

SCAN-D2 - Samples & Copies of Academic National Diplomas

Proiectul SCAN-D2 a urmărit dezvoltarea unei baze de date cu tipizate ale actelor de studii (diplome, suplimente la diplomă, foi matricole) eliberate de universitățile din țările participante la proiect, pentru consolidarea cunoașterii reciproce a diferitelor sisteme de învățământ superior din străinătate, schimbul de informații și simplificarea procedurilor de recunoaștere. Accesul la baza de date este rezervat Centrelor de recunoaștere din cele 55 de state membre ale Rețelei ENIC-NARIC.

ISOBAQ - Information System On pre-Bologna Academic Qualifications

“Sistemul de Informare cu privire la Diplomele Academice anterioare Bologna” – ISOBAQ a consolidat cunoașterea reciprocă a diferitelor sisteme de învățământ superior din străinătate, în special central și est-europene, prin construirea unei baze de date comune pentru colectarea tipizatelor actelor de studii (diplome, foi matricole) emise de-a lungul timpului în învăţământul superior, anterior modificărilor introduse prin adoptarea sistemelor de educație de tip Bologna. Accesul la baza de date este rezervat Centrelor de recunoaștere din cele 55 de state membre ale Rețelei ENIC-NARIC.

IMI PQ Net România - Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România

Proiectul IMI PQ Net România s-a desfășurat în perioada noiembrie 2010 – februarie 2014 și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 în cadrul axei prioritare 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.3 “Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile”, ID 53132.

Proiectul a urmărit crearea şi implementarea la nivel naţional a iniţiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), prin consolidarea reţelei partenerilor sociali. Reţeaua include atât autorităţile competente române menţionate în Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi alte potenţiale autorităţi competente.

EUPD - Educație Universitară pentru Persoane cu Dizabilități

Proiectul “Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru creșterea accesului la învățământul superior pentru persoane cu dizabilități” s-a desfășurat în perioada noiembrie 2010 – decembrie 2013 și a fost cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Educația si formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție (DMI) 1.2 – „Calitate în învățământul superior”, ID 63951.

Proiectul, cunoscut și cu denumirea “EUPD – Educație Universitară pentru persoane cu dizabilități”, a vizat integrarea persoanelor cu dizabilitati în mediul universitar, prin crearea unui sistem performant de e-learning, parte a unui proces de dezvoltare şi pilotare de program integrat.

Beneficiar și parteneri: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, CNRED, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Uniunea Națională a Studenților din România.

Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor

Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie 2010 – noiembrie 2013 și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, ID 63806.

Obiectivul general al proiectului a avut în vedere asigurarea unui învățământ superior de calitate și performant, în domeniul fundamental de studiu „Ingineria Sistemelor”-IS, în vederea consolidării unei gândiri structurate și flexibile, ameliorării rezultatelor învățării la nivel de sistem, dobândirii de cunoștințe și competențe adaptate cerințelor pieței muncii, prin restructurarea conținuturilor programelor de studii din domeniu, și prin conștientizarea factorilor economici de utilitatea sprijinirii inserției pe piața muncii a acestor absolvenți.

Parteneri și beneficiari: CNRED din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” din Iași, Universitatea Politehnică din Timișoara, SC Asti Automation SRL, Universitatea Tehnică de Construcții București.

Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor

Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011 și a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU „Universitate pentru viitor”, ID 2789.

Proiectul a urmărit elaborarea unei metodologii unitare şi transparente pentru recunoaşterea de către universităţi a perioadelor de studii efectuate în străinătate în condiţiile în care mobilitatea academică se afla într-un proces accentuat de creştere.

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit crearea unei Reţele de Centre de resurse pentru informare şi documentare (CRID) în fiecare universitate acreditată din România; instruirea personalului din Centrele de resurse; adaptarea metodologiei de recunoaştere la normele interne şi internaţionale şi creşterea transparenţei acesteia; simplificarea procedurii de înscriere la continuarea studiilor la universităţile acreditate din România a cetăţenilor români, comunitari sau din state terţe care au studiat în străinătate (stagii parţiale sau complete).

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectului, a fost adoptat Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3223/8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.

Parteneri și beneficiari: CNRED din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu instituțiile de învățământ superior din România.

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021 405 63 22, 021 405 56 59

Fax: 021 313 10 13

Email: cnred@edu.gov.ro

Loading