Recunoaştere acte de studii preuniversitare cetățeni terți pentru accesul pe piaţa forţei de muncă

Depunere dosar

Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00, Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

NOTĂ: Pentru mai multe dosare de la aceeaşi companie se vor alcătui dosare distincte!

Acte necesare

Acte necesare

1. Cerere – pentru depunere dosar în format fizic

2. Adresă din partea angajatorului, în care se solicită eliberarea atestatului de recunoaștere în vederea obținerii autorizației de muncă

3. Certificat de înregistrare al angajatorului – copie; în cazul în care angajatorul este persoană fizică – actul de identitate, copie

4. Actul de studii pentru recunoaştere:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

  5. Alte documente relevante, dacă este cazul

  Exemplu: Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.

  6. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

  7. Taxa de evaluare de 100 de lei

  Taxele, în lei, se pot achita:

  • la casieria CNRED

  program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

  • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

  • prin Ghișeul.ro           persoane fizice             persoane juridice   

   

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

  1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

  2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

  Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

  Evaluare documente

  Evaluare documente

  Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

  Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

  Eliberare atestat

  Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNREDprogram: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă,  la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Atestatul se eliberează titularului, unei persoane împuternicite prin procură notarială sau delegatului angajatorului.

  Eliberare duplicat

  Eliberare duplicat

  În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
  Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; dovada achitării taxei de 100 lei – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; alte documente, dacă este cazul.

  Procedură contestare

  Procedura de contestare

  Contestaţiile se depun, la registratura M.E., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

  Contact

  Veronica MURARIU, consilier

  Adresa e-mail: veronica.murariu@edu.gov.ro

  Telefon 021 405 62 60, Fax 021 313 10 13

  Eliberare atestate

  E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

  Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

  Loading