Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii postliceale sau superioare

Depunere dosar

Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00, Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

  Acte necesare

  Acte necesare 

  1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande – pentru depunere dosar în format fizic

  2. Diploma/Certificatul de studii liceale

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

  3. Alte documente, dacă este cazul

  * Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; etc. – copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană

  * Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))

  4. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport / actul de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
  • dovada protecției pe teritoriul României – pentru refugiați

  5. Taxa de evaluare de 100 de lei – taxa nu se achită de către persoanele care beneficiază de o formă de protecție internațională

  Taxele, în lei, se pot achita:

  • la casieria CNRED

  program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

  • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

  • prin Ghișeul.ro        persoane fizice              persoane juridice   

   

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

  1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

  2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

  Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

  Evaluare documente

  Evaluare documente

  Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

  Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

  Eliberare atestat

  Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul universității
  • la sediul CNREDprogram: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

  Eliberare duplicat

  Eliberare duplicat

  În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
  Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; dovada achitării taxei de 100 lei – copie, alte documente, dacă este cazul.

  Procedură contestare

  Procedura de contestare

  Contestaţiile se depun, la registratura M.E., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

  Contact

  Florin Alexandru GRIGORE, consilier

  Adresa e-mail: florin.grigore@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13

  Simona Elena BEJAN, expert

  Adresa e-mail: simona.bejan@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 56 42, Fax: 021 313 10 13

  Eliberare atestate

  E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

  Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

  Loading