Recunoaşterea studiilor cetăţenilor statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere termen lung CE, în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat

Depunere dosar

Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00, Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

   Acte necesare

   Acte necesare 

   1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande – pentru depunere dosar în format fizic

   2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:

   • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
   • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

   3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:

   • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
   • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

   4. Alte documente relevante, dacă este cazul

   * Exemplu:

   • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
   • pentru înscrierea la rezidențiat în domeniul sănătate la specializările medicină, medicină dentară și farmacie (în baza diplomei obținută în state terțe) se depun și programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

   * Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))

   5. Documente personale de identificare, în copie:

   • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
   • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
   • dovada protecției pe teritoriul României

   6. Taxa de evaluare de 100 de lei – taxa nu se achită de către persoanele care beneficiază de o formă de protecție internațională

   Taxele, în lei, se pot achita:

   • la casieria CNRED

   program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

   • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

   Beneficiar: Ministerul Educaţiei
   Cod de identificare fiscală: 13729380
   Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
   Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
   Cod SWIFT: TREZROBU
   Cod BIC: TREZ

    prin Ghișeul.ro          persoane fizice                persoane juridice   

    

   Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

   Beneficiar: Ministerul Educaţiei
   Cod de identificare fiscală: 13729380
   Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
   Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
   Cod SWIFT: RNCBROBU
   Cod BIC: RNCB

   Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

   ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

   Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

   1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

   2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
   3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

   • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
   • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

   Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

   Evaluare documente

   Evaluare documente

   Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

   Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

   Eliberare atestat

   Eliberare atestat

   • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
   • la sediul universității
   • la sediul CNRED, program: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

   Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti
   Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

   • prin poştă, la adresa indicată în cerere
   • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

   Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

   Eliberare duplicat

   Eliberare duplicat

   În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
   Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; dovada achitării taxei de 100 lei – copie; alte documente, dacă este cazul.

   Procedură contestare

   Procedura de contestare

   Contestaţiile se depun, la registratura M.E., în termen de 45 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la CNRED. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

   Contact

   Veronica MURARIU, consilier

   Adresa e-mail: veronica.murariu@edu.gov.ro

   Telefon 021 405 62 60, Fax 021 313 10 13

   Eliberare atestate

   E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

   Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

   Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

   Loading