Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Depunere dosar

Instituțiile acreditate de învățământ superior sau unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației, actualizată periodic,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar,

numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul uneia din instituțiile sau unitățile menționate anterior, conform OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

C.N.R.E.D. recunoaște:

 • diplomele de doctor obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, în alte scopuri decât cele prevăzute pentru universități,
 • diplomele de doctor obținute la universităţi din statele terţe, altele decât cele prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state.

Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00, Str. Spiru Haret, nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

Acte necesare

Acte necesare 

1. Cerere – pentru depunere dosar în format fizic

2. Diploma de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 • în cazul diplomelor obţinute în Republica Moldova se depune teza de doctorat, în format PDF; tezele care nu sunt redactate în limba română vor fi însoţite de un rezumat al tezei în format PDF, în limba română, engleză sau franceză; documentele în format PDF vor fi inscripţionate pe un CD

3. Alte documente, dacă este cazul: de exemplu, documentul care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui – copie și traducere legalizată (dacă este cazul)
 • dovada protecției pe teritoriul României

5. Taxa de evaluare de 100 de lei – se achită doar de către cetățenii străini

Taxele, în lei, se pot achita:

 • la casieria CNRED

program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

 • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

 prin Ghișeul.ro             persoane fizice                    persoane juridice   

 

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele de doctor din Republica Moldova care nu pot fi verificate la adresa httpss://ctice.md/verif vor fi însoțite de adeverinţa de autenticitate eliberată de autoritățile competente, în copie;
2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Evaluare documente

Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau în cazul în care CNRED înaintează dosarul spre evaluare Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

Verificați stadiul dosarului accesând Verificare stadiu dosar

Eliberare atestat

Eliberare atestat

 • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
 • la sediul CNREDprogram: Luni – Joi, 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid – cu plata la destinație – serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

Eliberare duplicat

Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate – copie; actul de studii care a fost echivalat – copie; alte documente, dacă este cazul.

Procedură contestare

Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată o singură dată, în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura M.E. sau se trimite prin poștă.

Contact

Alina NISTOR, consilier

Adresa e-mail: alina.nistor@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 12, Fax: 021 313 10 13

Gabriela LEŢCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13

Eliberare atestate

E-mail: florica.oancea@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 23, Fax: 021 313 10 13

Tutorial video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

Loading