Sistemul de educație din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi, care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie ce desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Informații suplimentare: https://edu.ro/descriere-0

Structura sistemului de educație din România

Sistemul de educație din România - Education System in Romania

 

Studii universitare de licență

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (vezi și www.anc.edu.ro).

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-licenta

 

Studii universitare de masterat

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Vezi și www.anc.edu.ro.

Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-masterat

 

Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-doctorat

 

Studii Postuniversitare

Organizarea învăţământului postuniversitar

Programele postuniversitare sunt: programe postdoctorale de cercetare avansată; programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; programe postuniversitare de perfecţionare.

Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de doctorat.

Programele postdoctorale au o durată de minimum un an şi pot fi finanţate de către instituţii publice sau de către operatori economici.

Programele postdoctorale pot fi organizate doar în cadrul şcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat sau în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare, pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de instituţia gazdă.

Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

La finalizarea programului postdoctoral, cercetătorul postdoctoral primeşte un atestat de studii postdoctorale.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot fi organizate în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Au dreptul să participe la studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului.

Programele postuniversitare de perfecţionare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea competenţelor absolvenţilor de studii universitare de scurtă durată, care nu au continuat studiile pentru a obţine o diplomă de licenţă.

Programele postuniversitare de perfecţionare pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv.

Programele postuniversitare de perfecţionare pot fi organizate în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.

Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare absolvenţii care deţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă.

La finalizarea programelor postuniversitare de perfecţionare, instituţia organizatoare eliberează un certificat de absolvire.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-postuniversitare

 

Învățământ Terțiar Nonuniversitar

Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

Învăţământul terţiar nonuniversitar (învăţământul postliceal mai sus menționat) se organizează la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării.

Informații suplimentare: https://edu.ro/tertiar-nonuniversitar

 

Asigurarea calității

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a cărei misiune este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România.

Informații suplimentare: http://www.aracis.ro/

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Informații suplimentare: http://beta.aracip.eu/

 

 

Instituții de învățământ superior

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare.Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - www.aracis.ro.

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice. Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică.

Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin lege. De asemenea si răspunderea publică este reglementată pentru orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară.

Informații suplimentare: https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior

Lista instituțiilor de învățământ superior din România - https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior

 

Agenția Națională pentru Calificări

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională autorizaţi, Registrul naţional al absolvenților programelor autorizare de formare profesională a adulților. De asemenea, ANC coordonează şi controlează autorizarea şi procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor și a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale.

Informații suplimentare: http://site.anc.edu.ro/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153002

 

Facilități studenți

Burse pentru studenți

Studenţii pot beneficia de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

Bursa "Meritul Olimpic" este reglementată prin Legii nr.235/2010 și se acordă pe toată durata studiilor liceale şi universitare, dacă se menţine performanţa. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei.

De asemenea, statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România, precum și un număr de burse pentru şcolarizarea studenţilor străini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universităţi şi programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate, indiferent dacă sunt de stat sau particulare./p>

Ministerului Educaţiei poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. La concursurile pentru obţinerea acestor burse pot participa studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat şi cei ai instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate (ACBS- Agenţia de credite şi burse de studii - http://www.roburse.ro/ )

Informații suplimentare: https://www.edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bi

 

Studiază în România

Dacă ești cetățean român care a studiat în străinătate, cetățean străin de etnie română sau pur și simplu cetățean străin și dorești să-ți continui studiile în România, ai ajuns exact pe pagina care centralizează toate înformațiile necesare pentru a începe procesul de înrolare în sistemul de învățământ românesc.

Informații suplimentare: https://www.edu.ro/studiaza-in-romania

Miercuri, 3 Iulie, 2019