Adeverinta de autenticitate

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.12.2016
PDF version


Adeverinţa de autenticitate a actelor de studii se eliberează de instituţia emitentă din România, la cererea absolvenţilor, pentru vizarea actelor de studii de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - CNRED pentru plecarea în străinătate (adeverinţa redactată în limba română). Pentru adeverinţele care ţin locul diplomei de licenţă nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate.


Adeverința va cuprinde următoarele informații:

  1. Numele și prenumele absolventului așa cum apare menționat în registrul matricol;
  2. Perioada de studii, numărul de credite, profilul/domeniul, programul de studii/specializarea și forma de învățământ absolvite;
  3. Seria, numărul și data eliberării diplomei;
  4. Numărul și data eliberării foii matricole/suplimentului la diplomă;
  5. Numărul și data scrisorii de acceptare la studii (numai pentru cetățenii străini).

Adeverinţa de autenticitate va fi emisă cu cel mult 60 de zile înainte de data depunerii dosarului.