Recunoaştere acte de studii superioare cetățeni terți pentru accesul pe piaţa forţei de muncă

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00  Vineri, 09:00-11:00

 • prin poştă sau curier rapid

Registratura Ministerului Educației
Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Pentru mai multe dosare de la aceeaşi companie se vor alcătui dosare distincte!

 

Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere - pentru depunere dosar în format fizic

2. Adresă din partea angajatorului, în care se solicită eliberarea atestatului de recunoaștere în vederea obținerii autorizației de muncă / Cartea Albastră UE;

3. Certificat de înregistrare al angajatorului – copie;

  4. Actul de studii pentru recunoaştere:

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
  • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
  • pentru exercitarea unei profesii reglementate (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, medic veterinar, moașă, arhitect):
  1. foile matricole / suplimentul la diploma - copie, dacă actul de studii este în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie și traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine;
  2. programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc. - copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine;

  5. Alte documente relevante, dacă este cazul

  Exemplu: Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.

  6. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

  7. Taxa de evaluare de 100 de lei

  Taxele, în lei, se pot achita:

  • la casieria CNRED

  program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

  • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:
  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

   

  • prin Ghișeul.ro
  persoane fizice   

   

  persoane juridice   

   

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

  1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

  2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

  Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

  Evaluare documente

  Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

  Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

  Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

  Eliberare atestat

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNRED, program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă,  la adresa indicată în cerere

  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

  Eliberare duplicat

  În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării atestatului de echivalare, se poate elibera un duplicat.
  Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului; actul de identitate - copie; actul de studii care a fost echivalat - copie; dovada achitării taxei de 100 lei - copie; alte documente, dacă este cazu
  l.

  Procedura de contestare

  Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

   

  Vineri, 27 Ianuarie, 2017