Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.

Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene.

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior

Depunere dosar

Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

 • Diplomele de studii superioare (absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverinţele de absolvire,
 • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 • Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 • Certificatul de pregătire didactică,
 • Certificat an pregătitor,
 • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student,
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor.

 

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. titularul actului,

2. o rudă de gradul 1 a titularului actului de studii,

3. o altă persoană fizică cu procură notarială specială sau împuternicire avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED,

4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine.
Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

  Acte necesare / Verificare acte dosar

  1. Cerere;

  2. Actele de studii în ORIGINAL pentru care se solicită aplicarea vizei şi în copie:

  • diploma,
  • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
  • adeverință care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
  • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
  • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
  • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
  • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
  • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică, se va prezenta programa analitică în original şi o copie simplă doar după adeverinţa nominală (adică prima pagină);

  3. Adeverinţa de autenticitate a diplomei (diplomă sau certificat) şi a foii matricole/suplimentului la diplomă eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă - în ORIGINAL (documentul ramâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează)

  • pentru adeverinţele de absolvire nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;
  • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei Naţionale (Letter of acceptance, Ordin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz); în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor/ a Ordinului de Ministru sau o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii, prezentarea copiei acestuia nu mai este necesară.

  4. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

  • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul.

  5. Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

  Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Foarte important

  Titularul are obligaţia să verifice că toate actele de studii prezentate sunt semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.

  Pentru vizarea diplomei de absolvirediplomei de licenţădiplomei de master sau a diplomei de studii postuniversitare este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie faţă-verso a diplomei de licenţă și o copie faţă-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de master dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea adeverinței care atestă calitatea de student, a situaţiei şcolare sau a adeverinţei de finalizare a studiilor, cetăţenii străini vor prezenta o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România sau copia documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei Naţionale (Letter of acceptanceOrdin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz).

  Pentru vizarea diplomei de master, a diplomei de studii postuniversitare sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă care a permis accesul la aceste studii, dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

  Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

  Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

  Evaluare documente / Eliberare documente vizate

  Primire și procesare dosare: Luni - Joi, între orele 09:00 - 11:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 12:00, pentru dosarele depuse la sediul CNRED.

  Primire și procesare dosare: Luni - Joi, între orele 13:00 - 14:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 14:30, pentru dosarele depuse la sediul CNRED.

  Ministerul Educaţiei Naţionale

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

  Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14,
  Sector 1, 010176 Bucureşti

  Pentru dosarele depuse la sediul instituţiilor de învăţământ superior de stat, actele de studii vizate se returnează în 10 zile lucrătoare.


  Procedura pentru Vizarea actelor de studii din învăţământul superior poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.