Sistemul de educație din România

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.

În România funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând perspective noi de abordare didactică și pedagogică a învățării.

Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt:

  • învățământ cu frecvență
  • învățământ cu frecvență redusă.

Învăţământul general obligatoriu este format din:

  • învăţământul primar
  • învăţământul secundar inferior
  • 2 ani ai învăţământului secundar superior.

Informații suplimentare: https://www.edu.ro/descriere

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.

Învățământ Terțiar Nonuniversitar

Învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

Învăţământul terţiar nonuniversitar (învăţământul postliceal mai sus menționat) se organizează la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1 – 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării.

Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. În învăţământul superior din domeniul sănătate nu se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal, cu excepția calificării de Asistent medical generalist.

Informații suplimentare: https://edu.ro/tertiar-nonuniversitar

Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional. După absolvirea gimnaziului, elevii urmează învăţământul liceal sau învăţământul profesional. Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.

Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii.

Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Absolvenţii învăţământului postliceal care susţin şi promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor şi Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Regimul actelor de studii din învățământul preuniversitar este reglementat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

– http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215131

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi, care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea. Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie ce desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare. Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – www.aracis.ro .

Informații suplimentare: https://edu.ro/descriere-0

Lista instituțiilor de învățământ superior din România – https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior

Studii universitare de licență

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi se finalizează prin obținerea diplomei de licență de nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (vezi și www.anc.edu.ro).

Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-licenta

Studii universitare anterior sistemului Bologna

Până la apariția Legii nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, prin care a fost introdus sistemul Bologna, sistemul de educație din România a organizat programe de studii de scurtă durată, licență și studii postuniversitare, structurate pe alte niveluri de calificare.

Art. 16, Legea nr. 288/2004 prevede:
„(1) Învățământul superior de scurtă durată, care se desfășoară în prezent în colegiile universitare existente la data publicării prezentei legi, intră în lichidare sau se reorganizează în studii universitare de licență, în domeniile existente sau apropiate.
(2) Absolvenții cu diploma de învățământ superior de scurtă durată pot continua studiile pentru a obține licență în cadrul ciclului I – studii universitare de licență.
(3) Instituțiile de învățământ superior stabilesc modul de obținere a creditelor de studiu transferabile, pe baza cărora se admite înscrierea la examenul de licență a absolvenților învățământului superior de scurtă durată.”

Art. 18, Legea nr. 288/2004 precizează: 
„(1) Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei stabilesc, având în vedere prevederile prezentei legi, corespondența dintre calificările universitare și clasificarea ocupațiilor, precum și modificările necesare în sistemul de salarizare, în condițiile legii.
(2) Diplomele absolvenților de învățământ superior sunt recunoscute și oferă drepturi în condițiile stabilite de legislația în vigoare la data obținerii actului de finalizare a studiilor.
(3) Diplomele absolvenților de învățământ superior cu durata de 5 – 6 ani sunt de drept echivalente cu diplomele de master.”

Art. 153,  Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede următoarele:
„(2) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”

Diplome comune/multiple de învățământ superior

Programele de studii de nivel licență sau master pot fi oferite sub forma unui program de studii integrat.

Programul de studii integrat se defineste ca fiind acel grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment la diploma. Curriculumul acestui tip de program este elaborat și organizat în comun de mai multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior și conduce la o diploma comună sau la diplome duble/multiple. Instituțiile de învățământ superior acreditate din Romania și din alte state, care organizeaza un program de studii integrate acreditate, emit o diplomă comună, dublă/multiplă, însoțită de un supliment comun, conform formatului stabilit în acordul de parteneriat încheiat între instituțiile de învățământ superior partenere.

Informații suplimentare: https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20normativ/Legi%20studii/…

Studii universitare de master

Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 şi se finalizează prin obținerea diplomei de master sau a diplomei de licență și master de nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (vezi și www.anc.edu.ro).

Programele de studii universitare integrate care corespund unui număr minim de 300 de credite ECTS conduc la obținerea diplomei de licență și master de nivel 7 din Cadrul European al Calificărilor si Cadrul Național al Calificărilor.

Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-masterat

Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-doctorat

Studii Postuniversitare

Organizarea învăţământului postuniversitar

Programele postuniversitare sunt: programe postdoctorale de cercetare avansată; programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; programe postuniversitare de perfecţionare.

Informații suplimentare: https://edu.ro/studii-postuniversitare

Master’s degree studies

The master’s degree programs represent the second cycle of university studies and correspond to a minimum number of transferable study credits, between 60 and 120, and are finalized by obtaining the master’s degree or the bachelor’s and master’s degree of level 7 according to EQF / CEC and the National Qualifications Framework (See also www.anc.edu.ro).

The programs of integrated university studies that correspond to minimum 300 ECTS credits lead to obtaining the bachelor’s degree and master’s degree level 7 according to the European Qualifications Framework and the National Qualifications Framework.

The master’s degree programs can be organized as full time and part time education.

Additional information: https://edu.ro/studii-masterat

PhD studies

PhD studies represent the third cycle of university studies and allow the obtaining of a level 8 diploma according to the EQF / CEC and to the National Qualifications Framework.

Programs of doctoral university studies can be organized in the form of full time and part time education.

The duration of the doctoral degree program is usually 3 years. In special situations, the duration of the PhD study program can be extended by 1 – 2 years, with the approval of the university Senate, at the proposal of the PhD supervisor and within the limits of the available funds. The duration of these studies is therefore extended, with the cumulative periods of approved interruptions.

Additional information: https://edu.ro/studii-doctorat

Postgraduate studies

Organization of postgraduate education

The postgraduate programs are: post-doctoral programs of advanced research; postgraduate training and continuing professional development programs; postgraduate training programs.

Additional information: https://edu.ro/studies-postuniversitare

Asigurarea calității

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior are misiunea de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România.

Informații suplimentare: http://www.aracis.ro/

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Informații suplimentare: http://beta.aracip.eu/

Autoritatea Națională pentru Calificări

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor din învățământul preuniversitar și din învățământul superior.

Informații suplimentare: http://www.anc.edu.ro/

Cadrul național al Calificărilor este adoptat prin HG nr. 918/2013, cu modificările și completările superioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153002

Studiază în România

Dacă ești cetățean român care a studiat în străinătate, cetățean străin de etnie română sau cetățean străin și dorești să-ți continui studiile în România, accesează:

https://www.edu.ro/studiaza-in-romania

Loading