Sistemul de educație din România

Învățământul preuniversitar

Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din totalitatea unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate să funcționeze provizoriu/ acreditate.

Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt: învățământ cu frecvență zi, învățământ cu frecvență seral și învățământ cu frecvență redusă.

Învățământul preuniversitar se desfășoară pe următoarele niveluri:

a) educația timpurie (3 luni-6 ani), formată din învățământul antepreșcolar (3 luni-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

b) învățământul primar, cu durata de 5 ani, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

c) învățământul gimnazial, cu durata de 4 ani, care cuprinde clasele V-VIII;

d) învățământul liceal, cu o durată, de regulă, de 4 ani. În cazul învățământului liceal, organizat la forma cu frecvență redusă, respectiv la forma cu frecvență seral, durata învățământului este de 5 ani.

În cadrul învățământului liceal funcționează trei filiere distincte:

1) filiera teoretică, cu profilurile umanist și real;

2) filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic;

3) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului.

e) învățământul postliceal, inclusiv prin învățământul terțiar nonuniversitar, cu durată între 1 și 3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de numărul de credite ECTS în învățarea pe tot parcursul vieții. Școlile de maiștri sunt școli postliceale.

Învățământul obligatoriu cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal. Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvență.

Absolvenții învățământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.

După absolvirea clasei a XI-a, elevii pot obține certificatul de calificare nivel 3, care conferă dreptul de acces pe piața muncii.

După absolvirea clasei a XII-a, elevii pot obține certificatul de calificare nivel 4 care conferă dreptul de acces pe piața muncii sau accesul în învățământul postliceal.

În cazul învățământului liceal tehnologic, beneficiarii primari au dreptul de a primi diplomă de absolvire după 3 ani și pot participa la examenul de certificare a calificării profesionale. În urma promovării acestui examen, absolvenții primesc certificat de calificare profesională corespunzător nivelului 3.

În urma promovării examenului național de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Promovarea examenului de bacalaureat conferă titularilor nivelul de calificare 4.

Absolvenții învățământului postliceal care susțin și promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului 5, stabilit prin Cadrul național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Informații suplimentare: Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023

Regimul actelor de studii din învățământul preuniversitar este reglementat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215131

Învățământul superior

Sistemul național de învățământ superior include toate instituțiile de învățământ superior acreditate.

Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulare și confesionale. Aceste instituții au personalitate juridică, au caracter nonprofit și sunt apolitice.

Statutul juridic de instituție de învățământ superior se dobândește în urma înființării și acreditării prin lege. Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – www.aracis.ro.

Instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat și de utilitate publică și pot fi: universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare, denumite în continuare instituții de învățământ superior.

Instituțiile de învățământ superior sunt organizații furnizoare de educație, care desfășoară activități de învățământ, pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă, programe ce funcționează cu respectarea principiului asigurării calității pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate.

Informații suplimentare: https://edu.ro/descriere-0

Lista instituțiilor de învățământ superior din România – https://www.edu.ro/institutii-invatamant-superior

Studii universitare de scurtă durată

Studiile universitare de scurtă durată corespund, de regulă, unui număr de 120 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 5 din Cadrul Național al Calificărilor – CNC.

Durata specifică a studiilor universitare de scurtă durată este de 2 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii.

Diploma de studii conferită după promovarea unui program de studii de scurtă durată se numește diplomă de absolvire.

Studii universitare de licență

Programele de studii universitare de licență reprezintă ciclul I de studii universitare și corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, sau între minimum 240 și maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, și se finalizează prin nivelul 6 din CNC.

Durata programelor de studii universitare de licență în domeniile artele spectacolului, științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, pentru cele din domeniul muzică este de 3 sau 4 ani, în funcție de specializare, iar pentru cele din domeniile științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.

În cadrul programelor de studii universitare de licență cu dublă specializare se definește o specializare principală și una secundară, specializarea secundară fiind aleasă, de regulă, din același domeniu fundamental de știință.

Diploma de studii conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență se numește diplomă de licență, diplomă de inginer, diplomă de arhitect sau, după caz, diplomă de urbanist.

Studii universitare de masterat

Programele de studii universitare de masterat reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare și se finalizează prin nivelul 7 din Cadrul european al calificărilor, denumit în continuare EQF/CEC, și din CNC. Acestea au, de regulă, durata de 1-2 ani și corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 și 120.

Programele de studii universitare de masterat pot fi:

a) masterat profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale;

b) masterat de cercetare, orientat preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. Programele de studii universitare de masterat de cercetare se organizează exclusiv la forma de învățământ cu frecvență, reglementată;

c) masterat didactic, organizat exclusiv la forma de învățământ cu frecvență.

Diploma de studii conferită după promovarea unui program de studii universitare de masterat și susținerea cu succes a lucrării de disertație se numește diplomă de masterat și cuprinde toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învățământ.

Pentru profesiile reglementate, unde ciclul I și ciclul II de studii universitare sunt oferite comasat într-un program de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, se acordă diploma de licență și masterat.

Diploma de licență a absolvenților unor programe de studii de 5 sau 6 ani din cadrul învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, care a introdus sistemul Bologna, este echivalentă cu diploma de studii universitare de masterat.

Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din CNC.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

a) doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, pe baza unor metode științifice, organizat numai la forma de învățământ cu frecvență. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și cercetare;

b) doctorat profesional, în domeniile artelor, sportului, ale științelor militare, respectiv pentru învățământul universitar dual, care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pe baza aplicării metodei științifice, a reflecției sistematice sau a cercetării aplicative asupra unor creații artistice, asupra unor performanțe sportive de înalt nivel național și internațional sau asupra unor teme de importanță practică și care constituie o bază pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare, în domeniile vizate.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licență și de masterat, să fie de cel puțin 300 ECTS.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 4 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani.

Diploma de studii conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numește diplomă de doctor, în conținutul căreia se menționează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului.

Prin diploma de doctor se conferă titlul de doctor în științe, corespunzându-i acronimul Dr. sau într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P.

Diplome comune/multiple de învățământ superior

Instituțiile de învățământ superior românești pot organiza, în România sau în alte state, programe de studii comune cu instituții de învățământ superior din străinătate, recunoscute de statul de origine. În cazul în care aceste programe se organizează în străinătate, trebuie să respecte reglementările legale în vigoare atât în România, cât și în statele respective.

Instituțiile de învățământ superior românești acreditate pot organiza, în comun cu alte instituții de învățământ superior acreditate din Spațiul european al învățământului superior, programe de studii integrate finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă, recunoscute de statul de origine, în conformitate cu o metodologie-cadru adoptată prin ordin al ministrului educației.

Actele de studii emise la finalizarea programelor de studii integrate, respectiv diploma comună sau diploma dublă sau multiplă sunt recunoscute de drept de către statul român.

Învățământul postuniversitar

Instituțiile de învățământ superior organizează programe de studii postuniversitare, în condițiile legii.

Un program de studii postuniversitare funcționează legal dacă este acreditat.

Programele de studii postuniversitare sunt:

a) programe de studii postdoctorale;

b) programe de studii postuniversitare de formare profesională a adulților;

c) programe de studii postuniversitare de rezidențiat.

Informații suplimentare: Legea învățământului superior nr. 199/2023

Asigurarea calității

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior are misiunea de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România.

Informații suplimentare: http://www.aracis.ro/

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Informații suplimentare: http://beta.aracip.eu/

Autoritatea Națională pentru Calificări

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) reglementează și coordonează cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților. ANC elaborează Cadrul naţional al calificărilor și gestionează Registrul naţional al calificărilor din învățământul preuniversitar și din învățământul superior.

Informații suplimentare: http://www.anc.edu.ro/

Cadrul național al Calificărilor este adoptat prin HG nr. 918/2013, cu modificările și completările superioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153002

Studiază în România

Dacă ești cetățean român care a studiat în străinătate, cetățean străin de etnie română sau cetățean străin și dorești să-ți continui studiile în România, accesează:

https://www.studyinromania.gov.ro/

*

Pentru consultarea sistemului de educație organizat în România până în octombrie 2023, accesați:

Sistem educație România anterior 2023

Loading