Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Despre vizare

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.

Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.

Pentru Statele Unite ale Americii și Canada, vă recomandăm să consultați informațiile referitoare la procesul de recunoaștere a actelor de studii din învățământul superior prin intermediul World Education Services (WES).

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene.

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior - depunere dosar

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior

Depunere dosar

Registratura Ministerului Educației
Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 1, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • La sediul CNRED

Strada Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14, sector 1, București

Primire dosare/eliberare acte de studii vizate: Luni – Joi, 09:00-11:00 și 13:00-14:00

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

1. Actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior acreditate din România,

2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv:

a) suplimentul la diplomă;
b) foaia matricolă;
c) situația școlară;
d) programa analitică;
e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea;
f) adeverința care atestă calitatea de student;
g) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
h) adeverința de autenticitate.

Cine poate solicita aplicarea vizei

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

1. titularul actului,

2. soțul/soția titularului actului de studii ori o rudă până la gradul II cu titularul actului de studii,

3. orice altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocațială, în original; un exemplar original al procurii va rămâne la CNRED,

4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,

5. o misiune diplomatică, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens, pentru cetățenii proprii care au efectuat sau finalizat studiile în România

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză. spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine.
Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Acte necesare

Acte necesare pentru aplicarea vizei

1. Cerere;

2. Actele de studii în ORIGINAL pentru care se solicită aplicarea vizei şi în copie:

 • diploma,
 • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
 • adeverință care atestă calitatea de student (dacă este cazul),
 • adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea (dacă este cazul),
 • adeverința de autenticitate (dacă este cazul) – se vizează doar în cazul în care se solicită în mod expres de către autoritățile competente din țara de destinație,
 • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
 • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
 • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
 • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică, se va prezenta programa analitică în original şi o copie simplă doar după adeverinţa nominală (prima pagină);

3. Adeverinţa de autenticitate a diplomei (diplomă sau certificat) eliberată de instituţia de învăţământ superior emitentă – în ORIGINAL (documentul ramâne în dosarul depus la CNRED şi nu se returnează) – emisă cu maximum 90 de zile calendaristice înainte de data la care se solicită vizarea actului de studii

 • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (Letter of acceptance, Ordin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz); în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor/ a Ordinului de Ministru sau o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România. Dacă în suplimentul la diplomă este trecut numărul documentului prin care au fost acceptaţi la studii, prezentarea copiei acestuia nu mai este necesară.
 • Adeverința de autenticitate nu este obligatorie în următoarele situații:

a) pentru vizarea adeverinţelor privind şcolarizarea/absolvirea, a adeverințelor care atestă calitatea de student sau a adeverinţelor privind finalizarea studiilor;

b) pentru vizarea actelor de studii (diplomă de licență, master, doctorat sau certificat an pregătitor) emise absolvenților care au susținut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2017 și care sunt înregistrate în sistemul informațional aferent învățământului superior din România care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România – RMUR

c) pentru solicitările transmise prin Punctul de Contact Unic electronic

4. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul.

5. Taxa pentru vizarea actelor de studii: 50 RON pentru fiecare act vizat

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 100 RON

Taxele, în lei, se pot achita:

 • la casieria CNRED

program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

 • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

 • prin Ghișeul.ro     persoane fizice      persoane juridice   

 

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română – BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu – euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului (CNRED) și numele titularului actului de studii pentru care se solicită aplicarea vizei!

Foarte important

Titularul se va asigura că toate actele de studii prezentate sunt semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.
Pentru vizarea diplomei de absolvirediplomei de licenţădiplomei de master sau a diplomei de studii postuniversitare este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul I, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie faţă-verso a diplomei de licenţă și o copie faţă-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic, nivelul II, este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de master dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de master nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de master și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea adeverinței care atestă calitatea de student, a situaţiei şcolare sau a adeverinţei de finalizare a studiilor, cetăţenii străini vor prezenta o copie simplă a diplomei care atestă absolvirea liceului în România sau copia documentului prin care au fost acceptaţi la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (Letter of acceptanceOrdin de Ministru sau Adeverinţă de recunoaştere a studiilor, după caz).

Pentru vizarea diplomei de master, a diplomei de studii postuniversitare, a adeverinței care atestă calitatea de masterand sau a adeverinţei de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă care a permis accesul la aceste studii, dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

Evaluare documente / Eliberare documente vizate

Evaluare documente / Eliberare documente vizate

Primire și procesare dosare depuse la sediul CNRED:

Luni – Joi, între orele 09:00 – 11:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 12:00;

Luni – Joi, între orele 13:00 – 14:00. Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi, la ora 14:30.

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14,
Sector 1, 010176 București

Pentru dosarele depuse la sediul instituţiilor de învăţământ superior de stat, cele transmise prin curier rapid sau cele depuse electronic, actele de studii vizate se transmit în 10 zile lucrătoare.

Pentru solicitările de vizare primite prin Punctul de Contact Unic Electronic, viza constă în semnătura electronică calificată aplicată pe copia actului de studii, a anexei la actul de studii sau a documentului școlar universitar, în format PDF.

Contact

Cristian Alexandru MIHĂILESCU, consilier

Adresa e-mail: cristian.mihailescu@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 45, Fax: 021 313 10 13

Irina IORDACHE, expert

Adresa e-mail: irina.iordache@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 59, Fax: 021 317 85 17

Tutoriale video pentru transmiterea online a dosarelor, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic

Loading